เอกสารสำหรับปี 2563 2562 2561 2560 2559
รายงานประจำปี
2562
2561
2560
2559
แบบฟอร์ม 56-1
2562
2561
2560
2559
Financial Performance
งบการเงิน AAV
Q1
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
งบการเงิน TAA
Q1
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ
Q1
Q2
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
เอกสารนำเสนอ
Q1
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
Q1
Q2
Q3
FY
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์) MB